Activiteiten 0 tot 4 jaar, Activiteiten 4+

[:nl]Maak je eigen speelgoed[:en]Make your own toys[:]

[:nl]huissie

Je eigen speelgoed maken, het klinkt misschien vreemd in een land waar alles te koop is en waar bijna iedereen alles kan kopen. Je denkt misschien, dit is meer iets voor de derde wereld, waar kinderen helemaal niks hebben, en spelen met stukjes afval. Maar ook hier in het welgestelde westen is het ontzettend leuk en goed om zelf speelgoed te maken. Het bevorderd de creativiteit, prikkelt de fantasie en is ook nog eens goed voor het milieu.

Mijn mooiste herinneringen van mijn eigen jeugd gaan niet over die keer dat ik naar disneyland ging (hoe leuk dat ook was, en hoe graag ik daar ook heen wilde) en ook niet over alle gekochte spullen die ik had. Qua spullen en speelgoed herinner ik me het meest de mooie dingen die mijn ouders voor mij maakten. Ik heb het bijna allemaal nog. Een nachtlampje dat mijn vader figuurzaagde en mijn moeder had geschilderd, een houten poppenwagen en poppenhuis dat mijn vader maakte, een schelp waar we een lampje in maakten, wat magisch licht gaf.

Qua spel herinner ik me nog de hutten die we maakten, de spelletjes die we zelf verzonnen en maakten en het allerleukste was als ik bij mijn oma was en we speelden postkantoortje. Dat ging als volgt: mijn oma had altijd wel ergens een lege doos liggen. daar knipte ik dan een gat in en soms ook van die gaatjes waar je doorheen kon praten. dan hadden we oude enveloppen, gewoon waar brieven in hadden gezeten, mijn oma bewaarde alles. Op papier tekende ik briefjes geld en dat knipte ik dan uit. Vervolgens was mijn oma de postkantoor medewerkster en ik de klant of andersom, we spraken door het karton heen, en ohja het belangrijkste vergeet ik nog, er was natuurlijk ook een gleuf om de brieven doorheen te doen. We kochten zelfgemaakte postzegels met zelfgemaakt geld, en hadden er uren lol mee. Eerst met het maken, later met het spelen. Soms werd de doos een televisie en speelden we het tv-programma.

Toen ik voor mijn werk op uitwisseling mocht naar Berlijn om daar naschoolse opvangen te bezoeken met bijzondere eigenschappen kwam ik terecht op een naschoolse opvang in het bos. Er stond een soort pipowagen, en dat was het dan. Daar moesten iedere dag 25 kinderen in?! De pedagogisch medewerkster deed het deurtje open en ik kreeg een kleine rondleiding. Ze hadden wat basismateriaal in plastic boxen, vooral gericht om zelf dingen te maken/ bouwen/ tekenen. Veel plek voor speelgoed was er niet. De kinderen kwamen uit school, en het was zo leuk om te zien, de kinderen aten in twee groepen om en om en de groep die niet binnen was was buiten in het bos, hutten aan het bouwen, aan het zagen, tekenen en kwartetten met zelfgemaakt kwartet.
Hier besefte ik mij ineens, we hebben te veel speelgoed! En het werkt averechts. Op de kinderopvang waar ik opdat moment werkte was er speelgoed in overvloed, en de kinderen verveelden zich! Hier was er bijna geen speelgoed, en iedereen was actief en creatief bezig. Het deed me weer denken aan mijn eigen jeugd.

Nu lag er deze week een kartonnen doos bij ons in de huiskamer, wachtend op de dag dat we oudpapier weg zouden gaan brengen. Plotseling was de doos ontdekt. Er werd op geklommen, erbovenop gezeten, en als je de doos aan een kant open stond en dus minder dragende kracht had werd het ineens een glijbaan! En dit alles, zelf ontdekt door een kleine dreumes die nog niet eens kan lopen. Na een paar dagen klimmen en glijden kreeg ik een ander idee. Ik pakte een schaar en knipte er een deurtje en een raampje uit. Wat hebben we een lol gehad! Deurtje open, deurtje dicht, raampje open raampje dicht, een rammelaar die op de grond lag werd mee in het huisje genomen, en er weer uit, door het raam, door de deur. Een echte aanrader, maak iets van niets! Maak je kind blij (oudere kinderen kunnen dit natuurlijk zelf), recycle je afval en het allerbelangrijkste, heb een hele leuke middag of weekend, of gewoon, zolang de kinderen er lol mee hebben. Naar het oud papier brengen kan altijd nog.

Bewaren[:en]huissie

Making your own toys, it may sound strange in a country where you can buy almost everything and where almost everybody is able to do so. You may think, is this a topic adressed to the 3rd world, where children don’t have anything and only play with pieces of garbage. But even here in the civilised world it is amazingly fun and good to make your own toys. It encourages the creativity, stimulates the fantasy and it’s good for the environment.

One of my favourite memories of my own youth doesn’t include the one time we went to disneyland (off course it was fun, and I really wanted to go there) or all the bought presents I got. From the toys I had I remember the most the toys my parents made for me. I still have almost all the things they made for me. A night lamp that my father built and my mother painted, a wooden doll carriage or dollhouse, or the shell where we inserted a lightbulb and it created this magical light.

The games I remember to play were the huts we made, the games we made up and my old time favourite was the one I played when I was with my grandmother. We played post-office, and it went as followed: My grandmother always has some cardboard boxes laying around, I cut a big hole in it, and some small holes to talk through. Than my grandmother saved some old envelopes, just the ones where the letters came in (she was kind of a hoarder). I draw money on paper and cut it out. My grandmother was the post office worker and I was the client or the other way around, oh and before I forget, of  course there was a mailbox to put the envelopes in. We bought homemade stamps with homemade money and we had hours of fun with it. First with making all of it, later with playing. Sometimes the box become a TV and we played a TV-show.

When I had the opportunity to go on an internship to Berlin to visit daycare places with special qualities  I visited one in a forest. There was a sort of caravan, and that was all, for 25 children?! The teacher opened the door and I got a little tour. They had some basic materials in plastic boxes, focussed on making, building, drawing things. There wasn’t much place for toys as you can imagine. The children came out of school and were divided in two groups for having lunch because not all the children could be inside at the same time. The group that was outside was building huts, sawing, drawing, building… And there I realised, we have too much toys! And it is counterproductive. The daycare where I worked at that time had so much toys and so many bored children. Here in Berlin were almost no toys, everybody was active and creative and it reminded me of my own youth.

This week, a cardboard box was laying in our living room, waiting for the day that we would bring the old paper to the garbage. Suddenly the box was discovered. It was climbed, sit on, and if one side was open it could become a slide. And all this discovered by a one year old that couldn’t walk! After a few days I got this idea, I took a sisser and cut a door and a window out of the box. We had so much fun! Door open, door closed, window open, window closed, a rattle that was laying on the ground was brought into the house and thrown through the window and back.. A real recommendation, make something from nothing! Make your child happy (older children can do this themselves), recycle your garbage and most of all, have a good time!

 [:]

Tagged , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.